Vigtigt information

Vigtigt information

Bestyrelsen i HF Samvirke følger myndighedernes anbefalinger og retningslinjer derfor:

KONTORET i HF Samvirke er lukket og forventer tidligst at åbne med udgangen af april måned – afhængig af udviklingen i Danmark. Følg med på hjemmesiden.

Hvis du skal i kontakt med Bestyrelsen, benyt mailen. Vi svarer indenfor 1 uge.

 

LEJNING AF HUSET i HF Samvirke er ikke muligt. Det forventes tidligst at kunne finde sted i udgangen af april måned – afhængig af udviklingen i Danmark. Følg med på hjemmesiden.

Hvis du har lejet Huset i april måned tilbagekaldes udlejningen – det vil sige, at du IKKE har lejet Huset. Hvis du har indbetalt leje vil denne blive refunderet.

Fællesarrangementer i, foreløbig april måned er aflyst - FX BANKO

 

PLIGTARBEJDE i HF Samvirke er foreløbig suspenderet i april måned. Hvad der sker derefter afhænger af udviklingen i Danmark. Følg med på hjemmesiden.

Vi har valgt at vente med datoer for indkaldelse til pligtarbejde – vi følger udviklingen.

 

VURDERING OG HUS SALG i HF Samvirke er foreløbig ikke muligt. Det forventes tidligst at kunne genoptages i udgangen af april måned. Hvis du ved at du ønsker vurdering & salg, så send os en mail. Bestyrelsen vil derpå sende dig de første anvisninger (det du selv kan gøre indtil vurdering & salg åbner op). Følg med på hjemmesiden.

 

Hilsen Bestyrelsen i HF Samvirke

VIGTIGT & GOD INFORMATION:

 

· Have affald kan fra 23.03.20 afleveres

 

· Køkken container, og diverse affaldscontainere kan bruges fra 23.03.20

 

 

· Lågen i HF Samvirke er åben fra 23.03.20

 

· Vand forventes tidligst at blive åbent i starten af april måned – der er kold kold nattefrost. Hold dig informeret på hjemmesiden.

 

 

! OBS PÅ AT TOILET VOGN IKKE KAN BENYTTES!

Det gælder også efter vandåbning

af hensyn til smittespredning.

 

Hilsner Bestyrelsen i HF Samvirke

Affaldsordninger i haveforeningen

EKSTERN OPSKRIVNING TIL HUS I HF SAMVIRKE.

Hfsamvirke@mail.dk www.hfsamvirke.dk

 

EKSTERN OPSKRIVNING TIL HUS I HF SAMVIRKE.

På grund af de aktuelle tilstande i Danmark er det i 2020 KUN muligt at blive opskrevet pr. mail.

HVORDAN: Du sender en mail til Bestyrelsen 1 april 2020 og udtrykker dit ønske om at komme på ventelisten. Vi svarer dig, og sender materiale, som du returnerer til os.

!!!!!! DET ER KUN MULIGT AT BLIVE SKREVET OP 1 april – ingen øvrige datoer !!!!!!!!!!!

Bedste hilsner Bestyrelsen i HF Samvirke.

Aflysning af generalforsamling

 

Vigtig information

På baggrund af myndighedernes anbefalinger d. 11 marts 2020 omkring inddæmning/opbremsning af Corona-virus har Bestyrelsen besluttet at:

 aflyse den planlagte Generalforsamling 20.03.20 i HF Samvirke.

Vi er nødt til at afvente med en ny indkaldelse og følger udviklingen i Danmark. Dette er en force majeure situation, hvorfor vedtægterne kan sættes ud af kraft. 

Bestyrelsen følger, og holde nøje øje med, myndighedernes anbefalinger.

Aktuelt må HF Samvirke betragtes som i ”vintersæson” – hvorfor Bestyrelsen kun træffes pr. mail.

På nuværende tidspunkt er det umuligt at sige, hvorvidt arrangementer, kontoråbning, vurderinger osv. kommer til at køre som planlagt.

Vi må alle afvente hvad som hænder de kommende 14 dage.

Bedste hilsner Bestyrelsen

Banko sæson 2020

04-Marts-2020

Banko

Indkaldelse til Generalforsamling i HF Samvirke

www.hfsamvirke.dk                                      hfsamvirke@mail.dk                     5/3-20

Indkaldelse til Generalforsamling i HF Samvirke 20.03.20 kl. 19:00 i Huset

1)Valg af dirigent

2) Valg af referent

3) Valg af stemmetællere 4 stk.

3) Bestyrelsens Beretning v/ formanden

4) Årsregnskab v/ kassereren

5) Forslag til Budget 2020 v/ kassereren

  

6) Indkomne forslag:

a) Forslag om vedtægtsændringer fra Bestyrelsen / se bilag I og II og III og IV

b) Forslag fra Bestyrelsen:

Medlemmet er forpligtiget til, at etablere og forevise dokumentation til Bestyrelsen for autoriseret tilslutning til kloak senest 30.09.22 – og fremadrettet sørge for almindelig vedligeholdelse af installationen.

Begrundelse: Som bekendt er HF Samvirke af Gladsaxe kommune blevet pålagt at lovliggøre vores spildevand – og vi har vedtaget at få kloak. Det vil sige, at der også skal ske en tilslutning til denne kloak for at HF Samvirke levet op til vilkårene.

For at sikre at arbejdet er korrekt udført, således at det ikke giver gener, klager, problemer osv. samt kunne dokumentere overfor Gladsaxe kommune at HF Samvirke overholder spildevandsvilkårene, skal tilslutningerne være sket professionelt, og autoriseret. 

 

 

7) Godkendelse af formand/kasserer

8) Valg af kasserer:

a) Kasserer for 2 år – Sølvi genopstiller

9) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

På valg er: Tina, John, Frank, Thomas, Michael er udtrådt. 

a)      Bestyrelsesmedlemmer 3 stk. for 2 år

Frank genopstiller, Tina genopstiller

b) Suppleanter 2 stk. for 1 år

John genopstiller

 

10) Valg af revisorer og suppleanter

a) 2 stk. for 1 år

 

11) Valg af vurderingsudvalg

 

 

       I.          Forslag til vedtægtsændring fra Bestyrelsen:

Aktuelle tekst:§9.2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning med en dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter:1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Årsregnskab med evt. revisionsberetning4) Indkomne forslag5) Godkendelse af formand/kasserer6) Valg af formand/kasserer7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter8) Valg af revisorer og suppleanter9) Valg af vurderingsudvalg

ÆNDRES TIL:

:§9.2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning med en dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter:1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Beretning 4) Årsregnskab med evt. revisionsberetning 5) Fremlæggelse af kommende budget 6) Godkendelse af formand/kasserer 7) Indkomne forslag 8) Valg af formand/kasserer7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 8) Valg af revisorer og suppleanter

Herved indføjes, pkt. 2 valg af referent, og pkt. 5.  fremlæggelse af budget - og teksten valg af vurderingsudvalg udgår.

Begrundelse: Vi har en almindelig praksis med at have en referent og at fremlægge forslag til kommende budget, hvilket bør fremgå af vedtægterne. HF Samvirke benytter sig ikke af et internt vurderingsudvalg, da vi har besluttet at hussalg skal vurderes af eksterne vurderingsfolk.

     II.          Forslag til vedtægtsændring fra Bestyrelsen:

Aktuel tekst: §9.5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest én måned efter regnskabsårets udløb. Indkomne forslag skal udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelsen til generalforsamling.

ÆNDRES TIL:

9.5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være Bestyrelsen i hænde senest 10 dage inden Generalforsamlingen. Indkomne forslag skal være udsendt til medlemmerne senest 48 timer førend Generalforsamlingen finder sted.  

Begrundelse: Teksten afspejler en mere nutidig og demokratisk form.

 

    III.          Forslag til vedtægtsændring fra Bestyrelsen:

Tilføjelse til HF Samvirkes vedtægter § 3;

§3.3                   Medlemmet skal have tegnet en fritidshusforsikring for bebyggelsen på haveloddet enten ved deltagelse i HF Samvirkes fælles Fritidshusforsikring eller ved selv at oprette en sådan forsikring i andet selskab – i dette tilfælde, skal der fremsendes dokumentation til Bestyrelsen ved hvert årsskifte senest 1 maj. Der skal endvidere fremvises dokumentation ved køb/slag såfremt køber ønsker at benytte eget forsikringsselskab.

Overtrædelse af regelsættet kan medføre opsigelse af HF Samvirke.

Begrundelse: Fritidshusforsikring er med til at sikre os alle hvis der bliver brand, og ilden springer. Desuden har Kolonihaveforbundet meddelt os, at dette er en nødvendighed (lovpligtigt) som alle medlemmer skal have.

 

   IV.          Forslag til vedtægtsændring fra Bestyrelsen:

Tilføjelse til HF Samvirkes vedtægter §4

§4.1 Når et medlem indtræder i HF Samvirke efter 01 september 2020 gælder det, at der i forhold til foreningens gældsforpligtigelse, i forbindelse med etablering af kloak på fællesarealer, hæftes for og betales et a conto-beløb på kr. 110.000.00 i forhold til haveloddets fordelingstal (pro rata), således som det kan udledes i forhold til foreningens regnskab og gældsoptagelse i bank ved indtrædelsen.

Ved kloakprojektet afslutning på fællesarealer opgøres den endelige udgift jf. regnskabsaflæggelse i forhold til haveloddets fordelingstal hvorefter eventuelt tilgodehavende eller efterbetaling afstemmes. Beløbet erlægges ved opkrævning eller refunderes senest 3 måneder herefter. Såfremt en eventuel pengeydelse ikke er indbetalt rettidigt jf. ovenstående, opsiges medlemmet jf. §7.1.

 

Begrundelse: Det betyder kort sagt, at når et nyt medlem indtræder så betaler de haveloddet andel af vores fælleslån. Der er tale om et a conto-beløb, da alle fulde indbetalinger af et havelods andel i fællesudgifterne til sidst bliver opgjort. Måske er det anslåede beløb for stort (og man får penge tilbage) – måske er det for lidt (og man skal betale endnu et beløb for at have afviklet sin udgifts andel fuldt).

Vedtægter for Haveforeningen ”SAMVIRKE”

22-Februar-2020

20. Februar 2020 Nyhedsbrev til medlemmerne i HF/Samvirke

Se nedenstående nyhedsbrev i alm tekst størrelse

Ekstern venteliste

17-Januar-2020

Ekstern venteliste

Der er opskrivning til den eksterne venteliste onsdag 1 april 2020 kl. 18-19 i huset.

Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde 6 januar 2020

19-Februar-2020

Referat

Porten lukkes for vinter sæsonen

Porten i HF Samvirke bliver lukket 27 oktober 2019. HUSK at lukke porten ved ind- og udgang af foreningen, så vi mindsker indbrud. 

For at komme ind skal du bruge din X-nøgle.

Retningslinjer ved salg

07-August-2019

Hussalg

Tunge køretøjer

DET ER

                    FORBUDT

at benytte/ invitere køretøjer over 3500 kg

ind i HF Samvirke.

Det gælder også SLAMSUGERE

og kan udløse en bøde.

 

(hvorfor: vores veje kan ikke tåle vægten – det kan ødelægge vores brønde og rør)

(hvordan: hvis du ønske dispensation, kontakt Bestyrelsen for en tilladelse)

 

Bestyrelsen

HF Samvirke

HF SAMVIRKE, Klausdalsbrovej 269, 2730 Herlev.

Hfsamvirke@mail.dk

http://www.hfsamvirke.dk/

 

 

 

Den nye bestyrelse

22-Juni-2019

Bestyrelse

Klik på linket for at se bestyrelsen

Kontor åbningstider

Kontoret har åbent hver uge, onsdag kl. 18 - 19.

 

Bestyrelsen kan IKKE kontaktes gennem kommentar sektionen.

HF Samvirke er også på FACEBOOK