INTERNT HUS SALG I HF SAMVIRKE

Internt salg af:

Af H5 – Pris 123.773,11 inkl. løsøre og  116.473,11 ex løsøre. Overtagelse snarest muligt.

Hvis du er interesseret skal du henvende dig til Bestyrelsen ved at sende en mail (skriv køb H5 i emnefeltet) senest 05.08.20 kl. 12:00 – herefter overgår huset til eksternt salg via ventelisten. Husk du skal have boet i foreningen i minimum 2 år, og samtidig skal sætte dit eget hus til salg.

Bestyrelsen HF Samvirke

hfsamvirke@mail.dk

Parkeringsplads ved kontoret lukket

Parkeringspladsen ved kontoret er lukket
7 august kl. 17 - 8 august kl. 17
og 
15 august kl 17 til 16 august kl. 17
 

INTERNT SALG:

INTERNT SALG:

Af H146 – Pris 91.158,34 inkl. og ex løsøre. Overtagelse snarest muligt.

Hvis du er interesseret skal du henvende dig til Bestyrelsen ved at sende en mail (skriv køb H146 i emnefeltet) senest 29.07.20 kl. 12:00 – herefter overgår huset til eksternt salg via ventelisten. Husk du skal have boet i foreningen i minimum 2 år, og samtidig skal sætte dit eget hus til salg.

Bestyrelsen HF Samvirke

hfsamvirke@mail.dk

Internt salg af H93

Internt salg af H93 - Pris kr. 124.440,08 ex løsøre og Pris kr. 133.140,08 inkl. løsøre.

Hvis du er interesseret skal du henvende dig til Bestyrelsen ved at sende en mail (skriv køb H93 i emnefelt) senest fredag 24.07.20 kl. 16:00 – herefter overgår huset til eksternt salg via ventelisten.  Husk du skal have boet i Foreningen minimum 2 år, og samtidig skal sætte dit eget hus til salg.

Bestyrelsen i HF samvirke

hfsamvirke@mail.dk

Generalforsamling i HF Samvirke

Indkaldelse til Generalforsamling i HF Samvirke 08.08.20 kl. 11:00 på parkeringsplads ved kontoret.

(til orientering: pga. COVID19 afholdes Generalforsamlingen udendørs på Parkeringspladsen. Husk en stol. Husk COVID19 vejledning. Det er ikke tilladt at brevstemme. Der kan ikke stilles nye forslag til denne dagsorden, der er den oprindelige. Vi forventer at forsamlingsforbuddet ændres så det er lovligt – ellers må vi aflyse igen.)

1)Valg af dirigent

2) Valg af referent

3) Valg af stemmetællere 4 stk.

3) Bestyrelsens Beretning v/ formanden

4) Årsregnskab v/ kassereren

5) Forslag til Budget 2020 v/ kassereren

 

6) Indkomne forslag:

a) Forslag om vedtægtsændringer fra Bestyrelsen / se bilag I og II og III og IV

b) Forslag fra Bestyrelsen:

Medlemmet er forpligtiget til, at etablere og forevise dokumentation til Bestyrelsen for autoriseret tilslutning til kloak senest 30.09.22 – og fremadrettet sørge for almindelig vedligeholdelse af installationen.

Begrundelse: Som bekendt er HF Samvirke af Gladsaxe kommune blevet pålagt at lovliggøre vores spildevand – og vi har vedtaget at få kloak. Det vil sige, at der også skal ske en tilslutning til denne kloak for at HF Samvirke levet op til vilkårene.

For at sikre at arbejdet er korrekt udført, således at det ikke giver gener, klager, problemer osv. samt kunne dokumentere overfor Gladsaxe kommune at HF Samvirke overholder spildevandsvilkårene, skal tilslutningerne være sket professionelt, og autoriseret.

 

 

7) Godkendelse af formand/kasserer

8) Valg af kasserer:

a) Kasserer for 2 år – Sølvi genopstiller

9) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

På valg er: Tina, John, Frank, Thomas, Michael er udtrådt.

a) Bestyrelsesmedlemmer 3 stk. for 2 år

Frank genopstiller, Tina genopstiller

b) Suppleanter 2 stk. for 1 år

John genopstiller

 

10) Valg af revisorer og suppleanter

a) 2 stk. for 1 år

 

11) Valg af vurderingsudvalg

 

 

I. Forslag til vedtægtsændring fra Bestyrelsen:

Aktuelle tekst:§9.2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning med en dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter:1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Årsregnskab med evt. revisionsberetning4) Indkomne forslag5) Godkendelse af formand/kasserer6) Valg af formand/kasserer7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter8) Valg af revisorer og suppleanter9) Valg af vurderingsudvalg

ÆNDRES TIL:

:§9.2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning med en dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter:1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Beretning 4) Årsregnskab med evt. revisionsberetning 5) Fremlæggelse af kommende budget 6) Godkendelse af formand/kasserer 7) Indkomne forslag 8) Valg af formand/kasserer7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 8) Valg af revisorer og suppleanter

Herved indføjes, pkt. 2 valg af referent, og pkt. 5. fremlæggelse af budget - og teksten valg af vurderingsudvalg udgår.

Begrundelse: Vi har en almindelig praksis med at have en referent og at fremlægge forslag til kommende budget, hvilket bør fremgå af vedtægterne. HF Samvirke benytter sig ikke af et internt vurderingsudvalg, da vi har besluttet at hussalg skal vurderes af eksterne vurderingsfolk.

II. Forslag til vedtægtsændring fra Bestyrelsen:

Aktuel tekst: §9.5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest én måned efter regnskabsårets udløb. Indkomne forslag skal udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelsen til generalforsamling.

ÆNDRES TIL:

9.5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være Bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden Generalforsamlingen. Indkomne forslag skal være udsendt til medlemmerne senest 48 timer førend Generalforsamlingen finder sted.

Begrundelse: Teksten afspejler en mere nutidig og demokratisk form.

 

III. Forslag til vedtægtsændring fra Bestyrelsen:

Tilføjelse til HF Samvirkes vedtægter § 3;

§3.3 Medlemmet skal have tegnet en fritidshusforsikring for bebyggelsen på haveloddet enten ved deltagelse i HF Samvirkes fælles Fritidshusforsikring eller ved selv at oprette en sådan forsikring i andet

selskab – i dette tilfælde, skal der fremsendes dokumentation til Bestyrelsen ved hvert årsskifte senest 1 maj. Der skal endvidere fremvises dokumentation ved køb/slag såfremt køber ønsker at benytte eget forsikringsselskab.

Overtrædelse af regelsættet kan medføre opsigelse af HF Samvirke.

Begrundelse: Fritidshusforsikring er med til at sikre os alle hvis der bliver brand, og ilden springer. Desuden har Kolonihaveforbundet meddelt os, at dette er en nødvendighed (lovpligtigt) som alle medlemmer skal have.

 

IV. Forslag til vedtægtsændring fra Bestyrelsen:

Tilføjelse til HF Samvirkes vedtægter §4

§4.1 Når et medlem indtræder i HF Samvirke efter 01 september 2020 gælder det, at der i forhold til foreningens gældsforpligtigelse, i forbindelse med etablering af kloak på fællesarealer, hæftes for og betales et a conto-beløb på kr. 110.000.00 i forhold til haveloddets fordelingstal (pro rata), således som det kan udledes i forhold til foreningens regnskab og gældsoptagelse i bank ved indtrædelsen.

Ved kloakprojektet afslutning på fællesarealer opgøres den endelige udgift jf. regnskabsaflæggelse i forhold til haveloddets fordelingstal hvorefter eventuelt tilgodehavende eller efterbetaling afstemmes. Beløbet erlægges ved opkrævning eller refunderes senest 3 måneder herefter. Såfremt en eventuel pengeydelse ikke er indbetalt rettidigt jf. ovenstående, opsiges medlemmet jf. §7.1.

 

Begrundelse: Det betyder kort sagt, at når et nyt medlem indtræder så betaler de haveloddet andel af vores fælleslån. Der er tale om et a conto-beløb, da alle fulde indbetalinger af et havelods andel i fællesudgifterne til sidst bliver opgjort. Måske er det anslåede beløb for stort (og man får penge tilbage) – måske er det for lidt (og man skal betale endnu et beløb for at have afviklet sin udgifts andel fuldt).

Dato for sidste udlevering af hus-salgs-materiale

Sidste udlevering af hus-salgs-materiale er  

15.07.20 

Som opslået tidligere så udleveres salgsmateriale ikke efter 15.07.20 

Fordi vores forening lukker 01.09.20  

Og hele salgsproceduren tager mindst 6 uger.  

NÅR DU DET IKKE I ÅR – SÅ KAN DU IKKE FORVENTES AT SALG KAN FINDE STED FØR I FORÅRET 2021

Info om Kloak projekt ( Lovliggørelse af spildevand)

Info om Kloak projekt ( Lovliggørelse af spildevand)
 
Bestyrelsen kan forstå at mange kolonister, er usikre på pris og eget arbejde (ansvar) i forbindelse med kloakprojektet, derfor denne information.Vi har på ekstra ordinær generalforsamling i september 2019 vedtaget at vi optager lån på 17,2 mil.
Hvis vi bruger hele beløbet, er det ca. 700,00 kr. der skal afregnes pr. mdr. pr havelod.
Vi forventer at kloakprojektet starter op 1. september 2020hvorfor vi lukker foreningen pr. 31 august 2020.

Kloakprojektet betyder at der bliver kloakeret, men hver havelod skal selv tilkoble sig ved autoriseret kloakmester, det vil sige at kloakken bliver sat en meter inde på hver grund (der hvor I har sat jeres pind), derfra er det hver havelods eget ansvar at sørger for det sidste arbejde.
I skal altså selv grave - og sætte jeres have i stand bagefter.
Her kan haver selv planlægge at gå sammen om at leje en gravemaskine, eller få et firma til at ordne det for sig, men det er en yderligere udgift som man selv skal afholde.
Gladsaxe kommune har besluttet at spildevand skal lovliggøres, derfor er det ikke til at komme udenom.

I øjeblikket er projektet sendt i udbud, når vi ved mere, skal vi nok sende mere info ud.
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen HF/Samvirke.

Hot spots i juli:

Hot spots i juli:

1 juli 2020 kan man lave booking af  Huset i perioden 15.07.20 - 30.09.20. Huset lejes kun ud i weekenden til arrangementer ( et arrangement pr weekend). 
Der vil blive opkrævet forudbetaling af COVID19 gebyr på kr. 2500 til professionel rengøring og andre Covid19 udgifter. 
-
Der er fælles arbejde 12.07.20, de der skal deltage får en mail 
-
Gang Udvalget kommer forbi 05.07.20 med fokus på skel mod vej, hække trimning og beskæring af træer. 
-
Vi håber at åbne fællestoilettet pr. 01.07.20 , hold øje med hjemmesiden. 
 

Kredsbestyrelsen har besluttet at genåbne kontoret for personlig henvendelse

Kære foreninger
 
Nu er vi nået så langt i genåbningen af Danmark i forbindelse med COVID-19.
 
Kredsbestyrelsen har besluttet at genåbne kontoret for personlig henvendelse, stadig med behørig afstand og god håndhygiejne.
 
Derfor genåbner vi kontoret fra torsdag den 18. juni 2020 kl. 18:30 - 20:00
 
Fremdeles igen hver anden torsdag i ulige uger.
 
Hvilke møder og kurser der vil blive afholdt, aftaler kredsbestyrelsen snarest, hvorefter der kommer en udmelding.
 
 
 
 
 
Venlig hilsen
 
Tom Atkins
Kredsformand
Kolonihaveforbundet, Hovedstaden Midt
Hf. Samvirke 1A

2860 Søborg

Nyhedsbrev Hf/Samvirke Maj/juni 2020

Nyhedsbrev Hf/Samvirke Maj/juni 2020

 

Kære Alle,

Vi ventede alle spændt på hvad Mette Frederiksen meldte ud 10.maj…

Der kom desværre ikke så meget nyt til os i kolonihaven.

 

Det er gået godt med at holde vaskeriet åbent -dette fortsætter vi med.

Kontoret vil fortsætte med salg af vaskekort igennem vinduet, hver onsdag i tidsrummet kl. 18-19.

 

Vi har haft grus -en del har skrevet mail til os, om køb – mange mangler endnu at skrive og fortælle os, at de skal betale for det grus de har taget.

 

Vi er blevet gjort opmærksom på at der på eget initiativ er blevet fældet og beskåret træer uden for eget havelod – og på Kollegiets grund. Denne selvtægt er absolut ikke i orden. Vi henstiller til at Ingen kolorister tager sagen i egen hånd, men fremad retter henvendelse til bestyrelsen, hvis der er behov for beskæring af træerne. I denne aktuelle ”sag” har ingen henvendt sig til bestyrelsen inden, hvorfor vi ikke kan hjælpe, hvis I skulle få problemer.

 

Køkkencontaineren er fortsat ikke til andet affald end køkkenaffald, vi ser desværre at der bliver smidt alt muligt andet i containeren sammen med køkkenaffaldet. Det kan blive en dyr historie for os alle, så vil I venligst aflevere jeres madrasser, trehjulet cykler og lign på genbrugspladsen.

Det er igen muligt at få vurderet sit hus til salg. Det betyder at bestyrelsen er godt i gang i gen med havesalg. Ved ønske om salg, kontakter man bestyrelsen via mail, og bestyrelsen vender tilbage via mail med ”salgspakken”.

 

Gangudvalget har været rundt. Der bliver spurgt til om det virkelig er rigtig at man også skal ordne sit skel mod naboen – ja det er rigtigt. Punkt 9 i ordensreglerne.

Det er dejligt at se hvor godt der bliver taget fat.

 

Vi indkalder snart et stort hold til fælles arbejde. Man vil blive delt op i små grupper. Vi skal have ordnet en del udenfor og en del rengøring inden for. Vi har fortsat fokus på at holde afstand. Datoen bliver d. 7. juni.2020

Vi melder selvfølge ud vedr. sociale arrangementer og generalforsamling, hvis regeringen kommer med tiltag, der gør dette muligt.

 

De bedste hilsner

Bestyrelsen

Nødtelefon

Bestyrelsen har anskaffet en nødtelefon. Telefonen er KUN til akutte nød situationer – alle andre henvendelser - bruges vores mail hfsamvirke@mail.dk. Eller tjek vores hjemmeside hvor der vil være svar på mange mange spørgsmål.

Det kan ikke forventes at telefonen er bemandet og besvares med det samme.

Nødtelefon; 20377292 – kun sms & opkald.

Bestyrelsen maj 2020

 

 

 

 

 

VIGTIGT & GOD INFORMATION:

 

· Have affald kan fra 23.03.20 afleveres

 

· Køkken container, og diverse affaldscontainere kan bruges fra 23.03.20

 

 

· Lågen i HF Samvirke er åben fra 23.03.20

 

· Vand forventes tidligst at blive åbent i starten af april måned – der er kold kold nattefrost. Hold dig informeret på hjemmesiden.

 

 

! OBS PÅ AT TOILET VOGN IKKE KAN BENYTTES!

Det gælder også efter vandåbning

af hensyn til smittespredning.

 

Hilsner Bestyrelsen i HF Samvirke

Affaldsordninger i haveforeningen

Tunge køretøjer

DET ER

                    FORBUDT

at benytte/ invitere køretøjer over 3500 kg

ind i HF Samvirke.

Det gælder også SLAMSUGERE

og kan udløse en bøde.

 

(hvorfor: vores veje kan ikke tåle vægten – det kan ødelægge vores brønde og rør)

(hvordan: hvis du ønske dispensation, kontakt Bestyrelsen for en tilladelse)

 

Bestyrelsen

HF Samvirke

HF SAMVIRKE, Klausdalsbrovej 269, 2730 Herlev.

Hfsamvirke@mail.dk

http://www.hfsamvirke.dk/

 

 

 

Den nye bestyrelse

22-Juni-2019

Bestyrelse

Klik på linket for at se bestyrelsen

Bestyrelsen kan IKKE kontaktes gennem kommentar sektionen.