Referat fra mødet ml. haveforeningerne i Gladsaxe og Kommunen, onsdag den 6. september

2017. Afholdt i HF Samvirke

Kommunen: Malene og Tommy (Affald), Lene og Anne Birgitte (Byggesag)

Haveforeninger: Mirabelle, 4. juli, Signalhaverne 2, Tornhøj, Smørmosen, Skrænten, Mosehøj,

Samvirke, Carl Nielsens Minde, Voldly

Derudover deltog Kredsbestyrelse

Mødet startede med en kort præsentation af repræsentanterne fra kommunen og de enkelte

haver.

Affald:

Næste år træder nye kontrakter i kraft, muligvis med nye vognmænd fra juni. De nye kontrakter,

vil medføre ændringer i indsamling af storskrald for flere haveforeninger. Der er planlagt

inspicering i de enkelte haveforeninger, datoer er dog ikke fastsat. I vil få besked i god tid, så

I kan være tilstede.

Fra næste sæson vil afhentning af brændbart storskrald med grab ikke være en mulighed,

hvorfor det anbefales at benytte container. Man er også velkommen til at køre på genbrugsstationen

med sit affald. På genbrugsstationen er der mulighed for en bedre sortering, end

når I benytter storskraldsordningen.

Hvis de enkelte foreninger ønsker det, er det fra 1. juni 2018 muligt at få glascontainer og papircontainere

til sortering.

Det har tidligere været muligt at aflevere brugte batterier rundt om i kommunen i nogle faste

beholdere. Disse beholdere er nu stort set væk, da der oftest er andet affald end batterier i

dem. Fra næste sæson er det muligt for de enkelte foreninger at få en beholder (rød boks

med låg) til batterier og en til sparepærer. Disse beholdere skal stå et sted hvor de er under

opsyn, eksempelvis på kontoret. I kan samtidigt få en mindre beholder til opsamling af batterier

(vi har et billede ellers henvis til www.gladsaxe.dk/farligtaffald )

Derudover blev der talt om størrelse på hvad der medtages i storskraldsordningen. Ordningen

omfatter kasserede brugsgenstande dvs. primært indbo. Byggeaffald er IKKE omfattet af

ordningen, men skal afleveres på Genbrugsstationen. Der henvises til at læse den brochure,

der findes på området. Den kan fås ved henvendelse til team affald affald@gladsaxe.dk

HUSK det er vigtigt at containere ikke er overfyldte, da skraldemændene af hensyn til deres

arbejdsmiljø og de praktiske muligheder, ikke må tage dem med.

Når vognmanden ikke kan tømme på grund af fejlsortering eller overfyldning eller andre årsager,

skal vognmanden kontakte jer på den e-mail-adresse, der er registreret i RenoWeb.

Dette har hidtil ikke fungeret tilfredsstillende, men det vil der blive fulgt op på i næste sæson.

Når I indberetter fejl fra vognmanden (fx manglende tømning) kan I enten ringe til vognmanden

eller indberette direkte i RenoWeb. Når I indberetter i RenoWeb kan både kommune og

renovatøren se indmeldingen med det samme.

Vejledning til indberetning:

Gå ind på www.gladsaxe.dk/affald

Gå ned i bunden af siden til selvbetjeningsløsninger og tryk på ”Problemer med affald”, tast

den adresse, hvor affaldet er registreret og følg vejledningen. (Vi er pt. ved at opdatere

adresserne til de ”nye adresser”, vi skriver til jer når det er på plads indtil da, er det den oprindelige

hovedadresse, der gælder)

Referat fra mødet ml. haveforeningerne i Gladsaxe og Kommunen, onsdag den 6. september

2017. Afholdt i HF Samvirke

Vejledning til download af affaldsapp:

www.gladsaxe.dk/affald under selvbetjeningsløsninger kan I også downloade affaldsappen.

I kan også på telefoner og tablets gå i App Store eller Play Butik og hente ”Affaldsportal”

– virker kun til apple og android og kun til nyere modeller.

Susanne stopper hos Miljøafdelingen 1. oktober. Vores nye sekretær hedder Helle Margit

Wriedt, I kan kontakte hende på affald@gladsaxe.dk og 39 57 58 51. Vi håber, I vil tage godt

imod hende. Helle skriver til jer inden næste sæsonstart, som Susanne plejer at gøre.

Husk frist for tro- og loveerklæringer er: 1. oktober, erklæringerne skal sendes samlet for

hver haveforening 

Med hensyn til inspicering af affaldspladser kontakter vi jer i uge 39 om hvornår, det kan

blive. Det bliver altså efter uge 39 vi kommer rundt.

Orientering om adresser

Anne Birgitte orienterede om at problematikken med at google ikke opdatere deres adresser,

som de er forpligtiget til. Vi gør fra kommunens side alt hvad vi kan for at få dem til det.

Adresserne i haveforeningerne blev i sin tid ændret, da regeringen bestemte, at der ikke

være samme adresser i samme kommune eller indenfor en bestemt radius. Dette bl.a. for at

sikre at brand og redning ikke kørte til forkerte adresser. Desværre opdatere alle systemer

ikke som de skal, hvorfor der kan være fejl i adressedatabaser. Igen gør vi fra kommunens

side hvad vi kan for at ændre dette.

Korttjenester der ikke opdaterer deres kort, er ikke udelukkende et Gladsaxeproblem, men et

landsdækkende. Derfor har kommunen efter mødet kontaktet Styrelsen for Dataforsyning og

Effektivisering under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, som har det overordnede ansvar.

Orientering fra Beredskab Øst

Beredskab Øst (Beros) har meget svært ved at komme rundt i foreningerne, dette kan der

være flere årsager til. Veje er ikke bredde nok, til at et køretøj kan komme igennem og personer

i det komme ud. Der sætte forhindringer op som hegn, store sten, parkering tæt på vej

m.v.

Det er vigtigt, at I gør plads til at de kan komme igennem, så de kan slukke evt. brande der

måtte komme i jeres forening.

Bo i en haveforening

Det er tilladt at bo i sin have om sommeren og have sin adresse der. Dog skal man, jævnfør

§4 i deklarationen, til enhver tid kunne dokumentere at man har rådighed over en helårsbolig

udenfor haveforeningen.

I §4 står der også at der i vinterperioden må tages kortere ophold i haven i forbindelse med

ferie, weekend o.lign. Det er dog ikke tilladt at opholde sig i sin have hele året.

Snak om hvordan sager behandles

Herefter fulgte en snak om hvordan de enkelte haver behandler sager og hvordan de tager

imod nye medlemmer.

Kommunen vil på baggrund af tilbagemeldingerne udarbejde en hjælp til forklaring af regler,

for derved at sikre at alle får de samme informationer. Dette skriv vil være klar ved sæsonstart

2017-2018.

HF Mirabelle, Tornhøj, Carl Nielsens Minde og Kredsen får materialet til gennemsyn, så vi på

den måde kan kvalitetssikre at I kan bruge det.

Tak for god ro og orden. Tak til Samvirke for at de ville lægge lokale til.

Tro og love erklæring