Kolonihaveforbundets hjemmeside

Rammer for juridisk rådgivning i Kolonihaveforbundet

 

Frederikssundsvej 304 A ∙ DK-2700 Brønshøj ∙ Tlf. 38 28 87 50 ∙ www.kolonihave.dk ∙ info@kolonihave.dk ∙ CVR 1615 4628 Medlem af Det europæiske kolonihaveforbund og Nordisk Kolonihavesammenslutning

Bilag: K

Kolonihaveforbundet

Brønshøj september 2014

Rammer for juridisk rådgivning i Kolonihaveforbundet

I forbindelse med Forbundets ansættelse af en fuldtids-jurist har der været anledning til at se på rammerne for Forbundets juridiske rådgivning.

Hvem kan få juridisk rådgivning

Alle medlemmer har ret til juridisk rådgivning – det vil sige både kredse, bestyrelser og menige medlemmer.

Snitflader til kredsene

I kredsvedtægten er det anført, at kredsbestyrelsen på egen hånd varetager en række opgaver, herunder

- hjælper foreningerne med at bilægge evt. stridigheder mellem foreningernes bestyrelse og disse medlemmer eller mellem foreningerne

- besvarer generelle henvendelser vedr. betingelser gældende for haver i kredsen

Derfor vil Forbundet i disse tilfælde i første omgang henvise til Kredsen.

Hvad henvender de forskellige medlemmer sig typisk om

1. Rådgivning vedr. reglerne for påtaler

2. Rådgivning vedr. reglerne for eksklusion

3. Rådgivning vedr. reglerne for vurdering

4. Rådgivning vedr. regler i kontrakter, byggeregler, deklarationer, lokalplaner mv.

5. Rådgivning vedr. kontakt med offentlige myndigheder (kloakering mv.)

6. Konflikter mellem bestyrelsesmedlemmer

7. Konflikter mellem 2 eller flere havelejere

8. Konflikter mellem en havelejer og bestyrelsen

9. Konflikter mellem kredsen og en forening

Hvad rådgiver Forbundet om

Forbundets juridiske rådgivning handler om tilvejebringelse af regler eller forståelse af reglerne.

Der er ingen tvivl om at Forbundets juridiske rådgivning altid omfatter punkterne 1-5.

Der hvor der er tvivl om rammerne for den juridiske vejledning er i de tilfælde, hvor der er konflikter mellem parterne.

Den juridiske rådgivning har ikke til formål at være "dommer" mellem parterne, men neutralt at forklare, hvilke regler der gælder i den situation, som parterne står i. I nogle tilfælde kan Forbundet ikke afgøre, hvilke regler der gælder uden at kende fakta i sagen. I disse tilfælde rådgiver Forbundet ikke, uden at alle parter har været hørt om sagens fakta.

Forbundet rådgiver i konflikttilfælde på følgende måde:

1. Konflikter havelejere imellem – Her henviser Forbundet til formanden/bestyrelsen i egen forening, som skal tage stilling i konflikten

2. Konflikter mellem en havelejer og en formand/bestyrelsen - Her henviser Forbundet til kredsen. Hvis formanden/medlemmet har talt med Kredsen eller af forskellige årsager ikke vil tale med Kredsen, eller Kredsen er lukket, så rådgiver Forbundet.

3. Konflikter mellem to bestyrelsesmedlemmer – Her henviser Forbundet til Kredsen

4. Konflikter mellem kredsen og en forening – Her rådgiver Forbundet

Hvis der er tale om klar jura, så svares der umiddelbart. Hvis der er tale om uklar fakta, så betragter Forbundet medlemmets "historie" som et partsindlæg, og der bliver ikke taget rådgivet om noget, uden at foreningens bestyrelse har været hørt.

I tilfælde hvor det er bestyrelsen/formanden, der håndterer en sag forkert, så taler Forbundet med formanden/bestyrelsen om, hvordan sagen bedst muligt rettes op og håndteres på en anden måde. Hvis bestyrelsen selv skriver til medlemmet, får medlemmet et kort svar fra Forbundet om, at Forbundet ikke foretager sig yderligere i sagen.

Hvordan foregår den juridiske rådgivning

Rådgivningen foregår typisk på mail eller telefonisk. Det har været overvejet om Forbundet skulle stille krav om, at alle henvendelser, der kræver et juridisk svar skal indsendes skriftligt og besvares skriftligt. Dette er dog ikke hensigtsmæssigt efter Forbundets opfattelse, da det dels vil være meget tidskrævende, da langt de fleste spørgsmål er af simpel karakter, og dels er vores medlemmer ikke altid gearede til skriftlighed.

Forbundet er klar over, at telefonisk rådgivning i mange tilføre kan medføre, at et medlem gengiver Forbundets rådgivning forkert, men i tvivlstilfælde er bestyrelsen altid velkommen til at spørge Forbundet, hvad der er blevet sagt i den konkrete sag.