Kolonihaveforbundets hjemmeside

Referat fra Kredsmøde 23. oktober 2014

 

Referat fra Kredsmøde 23. oktober 2014, kl. 19:00

Side 1 af 3

Sted: Kredskontoret

Indkaldt af:

Kolonihaveforbundet, Kreds 4 – Gladsaxe / Herlev

Referat af:

Kredsformanden

Deltagere:

Klausdalsbro (2), Nyvang (1), Islegård (2), Tornhøj (1), Smørmosen (4), Skrænten (1), Fælles Eje (1),

Samvirke(2), 4. Juli (2), Mirabelle(2), Signalhaverne (2), Carl Nielsens Minde (1), Voldly (1), Mosehøj (2), Karsten Hansen (KH), Karin Søemod (KS), Aase Jensen (AJ) og Marianne Andersen (MA)

Ikke mødt:

Dagsorden

:

1. Valg af dirigent og referent

2. Nyt om vejnavne i Gladsaxe Kommune

3. Tilbud fra ingeniørfirma på indledning af tegninger/projekt vedr. kloakering

4. Udtalelse fra Kolonihaveforbundet om kloakering i Gladsaxe Kommune.

5. Lejekontrakt / genudlejnings kontrakt for haver hvor jorden ejes af Gladsaxe Kommune

6. Opmåling af haver i Herlev Kommune, hvor jorden ejes af Københavns Kommune

7. Hegn ved Tornehøjgaard

8. Regler for valgte personer i regi af Kreds 4

9. Begrebet æresmedlemmer i en forening

10. Hvem har retlig adgang til en forenings generalforsamling

11. Nyt om deklaration i Gladsaxe Haverne

12. El-attest ved vurderinger, specielt i Kreds 4

13. Nyt fra Hovedbestyrelsen

14. Havekonsulent og havepræmier

15. Nyt fra haveforeningerne

1. Kredsbestyrelsen indstiller Karsten Hansen som dirigent og Tom Atkins som referent. Begge valgt

2. Gladsaxe Kommune er i fuldgang med at registrerer hvert enkelt have/hus i hver foreningen og i samme forbindelse bliver haven/huset tilknyttet det nye vejnavn. Alle disse oplysninger bliver frigivet i en stor central database, som f.eks. krak kan abonnere på og få sat alle punkterne ind så de kan findes via GPS. I Tornhøj har de måtte have en masse ny vejnavne, da de eksisterende ikke kunne benyttes, da disse allerede fandtes inden for en radius på 10. km. Kommunen vil få produceret nogle skilte til opsæt i de enkelte foreninger.

3. Tilbuddet om hjælp til haveforeninger med tegninger er gældende for: Mosehøj, Smørmosen, Samvirke, Fælles Eje, Skrænten og Tornhøj. Prisen er opgjort til 85.000. De 6 foreninger blev enig om at dele prisen i 6 dele, og alle 6 ville gerne være med i projektet.

4. Se udtalelsen som bilag nr. 1

5. På julemødet i november vil organisationen, vedtægter, ordensregler vedr. Gladsaxe, Herlev blive gennemgået mere intenst så alle kender til hvordan man kan/skal arbejde med disse i det daglige. Det vil også blive gennemgået hvem som har forhandlings retten, hvem som har påtale rettet og hvorledes dette hænger sammen som et hele.

6. Der kom lige pludselig et brev til haveforeningerne Klausdalsbro og Nyvang om at de nu skulle måle deres haver op, det var der ikke sendt information om til Kreds 4. Det var en afløber af at der er ulovlige kolonihaver inde i Københavns Kommune og at de vil forsøge at få lovliggjort disse.

7. Hegnet ved Tornehøjgaard er nu opsat, så denne sag kan lukkes.

Referat fra Kredsmøde 23. oktober 2014, kl. 19:00

Side

 

2 af 3

 

8. I kredsens vedtægter § 9 står der "valg af kredsbestyrelsesmedlemmer kan kun ske efter indstilling fra kredsens foreninger". Så i kredsens vedtægter står der ikke noget om at en valgt person til Kredsbestyrelsen eller udvalg skal træde ud, hvis vedkommende ikke skulle have den fornødne opbakning fra egen foreningens bestyrelse. Eneste regel om udtrædelse finder sted, hvis pågældende person ophører sit medlemskab af en forening i kredsen.

9. Æresmedlemmer, se bilag 2 – notat fra Kolonihaveforbundet

10. Adgang til forenings generalforsamling, se bilag 3

11. Deklarationen er underskrevet en gang mere på tinglysningsretten for de haver som ligger på lejet jord, men der mangler lidt vedr. haverne på selv ejer jord.

12. El attester. På kongressen i 2012 blev det ikke vedtaget. Men på Kredsrepræsentantskabsmødet i 25. april 2013 på side 4 i referatet punkt 13.2 står der at i Kreds 4 skal der være en el attest inden en have vurdering kan finde sted. El attesten er gældende for 1 år fra den dato som den er underskrevet.

13. Fra 1. januar 2015 ændrer vi navn til København Midt og vi får så 2 medlemmer i Hovedbestyrelsen. Beslutning om at nedlægge det Nordisk Kolonihaveforbund. Forbundet har ansat en ny kontormedarbejder Susanne Holst og en ny jurist Ditte Jensen. Desuden har man afbrudt samarbejdet med Ejvind Kramme. Den nye organisation i Kolonihaveforbundet betyder at mange gamle kredse lægges sammen og det har der været en del arbejde med for forbundet.

I forbundet har der været et punkt oppe om forbrugerbeskyttelse. FU har truffet beslutning om at der skal forlægge en tilstandsrapport ved kolonihaver.

Hvem kan man udlåne i kolonihave til. Se bilag 4.

Overdragelse af have til børn efter mellemdøde. Se bilag 5.

Det er muligt af få kørselsgodtgørelse fra forbundet, under forudsætning af at der har været aftalt samkørsel mellem de personer som deltager fra samme kreds.

Der er kommet en notat om forbundets juridiske vejledning. Se bilag 6.

Vil lave en nyt kursus til forenings revisorer.

Forbundet har udarbejdet notat om nye lejere på lejekontrakten. Se bilag 7

Forbundet har undersøgt "lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ekendom" Denne gælder også ved salg af kolonihavehuse, da loven omfatter alle huse, som er beregnet til beboelse. Det er uden betydning, at der ikke er tale om helårsbeboelse. Det betyder at en sælger kan vælge at bruge tilstandsrapport- og eltjek-ordningen, samt tegne ejerskifteforsikring for at slippe for det almindelige 10-årige mangelansvar. Det vil dig typisk kunne løbe op i 15.000 kr. Forbundet vil teste tilstandsrapport-ordningen på 2 huse. Forbundet oplyser at køber har en 6-dages fortrydelsesret, men at foreningerne ikke er pligtige til at oplyse om denne.

Fortolkning af "pligtig pengeydelse" til foreningen. Se bilag 8

 

Referat fra Kredsmøde 23. oktober 2014, kl. 19:00

Side

 

3 af 3

En af vores foreninger har fået oplyst at der i vedtægterne bør/skal stå at det er en "bod" som havelejer tildeles, f.eks. i forbindelse med udeblivelse ved pligtarbejde.

14. Havekonsulent og havepræmier i Kreds 4, flere ønskede at vi overvejede om det var tid til at Kreds 4 fik en anden konsulent, da man i år følte at Tom Knudsen ikke har haft og har brugt den fornødne tid til havevurderingerne.

15. Klausdalsbro takker for opmærksomhederne til deres jubilæum og nye hus

Islegaard informerede om at de 9 haver er på vej til Rødovre.

Tornhøj spørger til om nogen har oplevet at Politiet har ringet og har spurgt efter haveejeres navne og adresser. Det var der andre som har oplevet og efter at have kontrolleret om han var en politi mand, har de udleveret oplysningerne. David fra Tornhøj oplyste at vi arbejder under "tavshedspligtig" reglerne, så politimanden skal forbi en dommer og have en dommerkendelse førend de ønskede oplysninger kan udleveres.

Skrænten har fået en næsten ny bestyrelse, og genbrug af en gammel formand.

Samvirke, her er der også en næsten ny bestyrelsen, og genbrug af en gammel formand. Indgår i projekt med forbundet om at det er forbundet der foretaget havesalget.

Bestyrelsen er stort set genbrugt, men nye poster til flere, arbejdet med vedtægterne.

Carl Nielsens Minde, er startet op på kloakprojektet medio august 2014, etape 1 forventes færdigt til medio april 2015, etape 2 startes til august 15 og slut medio april 2016.

Voldly har fået helt ny bestyrelse, og tingene går stille og roligt.

Mosehøj, vil meget gerne have kopier af vedtægter fra de øvrige foreninger snarest.

Formanden takkede for et godt møde og sagde tak for i aften.

Referat og Formand

Tom Atkins

Rammer for juridisk rådgivning i Kolonihaveforbundet

 

Frederikssundsvej 304 A ∙ DK-2700 Brønshøj ∙ Tlf. 38 28 87 50 ∙ www.kolonihave.dk ∙ info@kolonihave.dk ∙ CVR 1615 4628 Medlem af Det europæiske kolonihaveforbund og Nordisk Kolonihavesammenslutning

Bilag: K

Kolonihaveforbundet

Brønshøj september 2014

Rammer for juridisk rådgivning i Kolonihaveforbundet

I forbindelse med Forbundets ansættelse af en fuldtids-jurist har der været anledning til at se på rammerne for Forbundets juridiske rådgivning.

Hvem kan få juridisk rådgivning

Alle medlemmer har ret til juridisk rådgivning – det vil sige både kredse, bestyrelser og menige medlemmer.

Snitflader til kredsene

I kredsvedtægten er det anført, at kredsbestyrelsen på egen hånd varetager en række opgaver, herunder

- hjælper foreningerne med at bilægge evt. stridigheder mellem foreningernes bestyrelse og disse medlemmer eller mellem foreningerne

- besvarer generelle henvendelser vedr. betingelser gældende for haver i kredsen

Derfor vil Forbundet i disse tilfælde i første omgang henvise til Kredsen.

Hvad henvender de forskellige medlemmer sig typisk om

1. Rådgivning vedr. reglerne for påtaler

2. Rådgivning vedr. reglerne for eksklusion

3. Rådgivning vedr. reglerne for vurdering

4. Rådgivning vedr. regler i kontrakter, byggeregler, deklarationer, lokalplaner mv.

5. Rådgivning vedr. kontakt med offentlige myndigheder (kloakering mv.)

6. Konflikter mellem bestyrelsesmedlemmer

7. Konflikter mellem 2 eller flere havelejere

8. Konflikter mellem en havelejer og bestyrelsen

9. Konflikter mellem kredsen og en forening

Hvad rådgiver Forbundet om

Forbundets juridiske rådgivning handler om tilvejebringelse af regler eller forståelse af reglerne.

Der er ingen tvivl om at Forbundets juridiske rådgivning altid omfatter punkterne 1-5.

Der hvor der er tvivl om rammerne for den juridiske vejledning er i de tilfælde, hvor der er konflikter mellem parterne.

Den juridiske rådgivning har ikke til formål at være "dommer" mellem parterne, men neutralt at forklare, hvilke regler der gælder i den situation, som parterne står i. I nogle tilfælde kan Forbundet ikke afgøre, hvilke regler der gælder uden at kende fakta i sagen. I disse tilfælde rådgiver Forbundet ikke, uden at alle parter har været hørt om sagens fakta.

Forbundet rådgiver i konflikttilfælde på følgende måde:

1. Konflikter havelejere imellem – Her henviser Forbundet til formanden/bestyrelsen i egen forening, som skal tage stilling i konflikten

2. Konflikter mellem en havelejer og en formand/bestyrelsen - Her henviser Forbundet til kredsen. Hvis formanden/medlemmet har talt med Kredsen eller af forskellige årsager ikke vil tale med Kredsen, eller Kredsen er lukket, så rådgiver Forbundet.

3. Konflikter mellem to bestyrelsesmedlemmer – Her henviser Forbundet til Kredsen

4. Konflikter mellem kredsen og en forening – Her rådgiver Forbundet

Hvis der er tale om klar jura, så svares der umiddelbart. Hvis der er tale om uklar fakta, så betragter Forbundet medlemmets "historie" som et partsindlæg, og der bliver ikke taget rådgivet om noget, uden at foreningens bestyrelse har været hørt.

I tilfælde hvor det er bestyrelsen/formanden, der håndterer en sag forkert, så taler Forbundet med formanden/bestyrelsen om, hvordan sagen bedst muligt rettes op og håndteres på en anden måde. Hvis bestyrelsen selv skriver til medlemmet, får medlemmet et kort svar fra Forbundet om, at Forbundet ikke foretager sig yderligere i sagen.

Hvordan foregår den juridiske rådgivning

Rådgivningen foregår typisk på mail eller telefonisk. Det har været overvejet om Forbundet skulle stille krav om, at alle henvendelser, der kræver et juridisk svar skal indsendes skriftligt og besvares skriftligt. Dette er dog ikke hensigtsmæssigt efter Forbundets opfattelse, da det dels vil være meget tidskrævende, da langt de fleste spørgsmål er af simpel karakter, og dels er vores medlemmer ikke altid gearede til skriftlighed.

Forbundet er klar over, at telefonisk rådgivning i mange tilføre kan medføre, at et medlem gengiver Forbundets rådgivning forkert, men i tvivlstilfælde er bestyrelsen altid velkommen til at spørge Forbundet, hvad der er blevet sagt i den konkrete sag.